[มาบอกบุญ] สมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว (แทนอาคารเรียนที่ถูกเพลิงไหม้)

(1/2) > >>

น๊อต เดอะสตาร์:
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามหากุศล
เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว (แทนอาคารเรียนที่ถูกเพลิงไหม้)
ทอดถวาย ณ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา หมู่ที่ ๑  บ้านนากว้าง ตำบลนากว้าง อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
วัน พฤหัสบดี ที่  ๓   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๓
   ด้วยโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ได้ประสบภัย เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน แบบ ป.๑ ซ จำนวน  ๖  ห้องเรียน เมื่อวันที่  ๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น. ด้วยสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร  ทำให้ขาดแคลนห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน  ๖  ห้องเรียน  คณะกรรมการดำเนินการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือความขาดแคลนและความจำเป็น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามหากุศลสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียน  ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามกำลังศรัทธาของท่าน  จึงขอเจริญพรบอกบุญมายังท่านที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้
   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชา โปรดดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้ค้ำจุนพัฒนาการศึกษาและเยาวชนตลอดไปเทอญกำหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๓
   เวลา  ๐๘.๓๐ น.      ตั้งองค์ผ้าป่า ณ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
   เวลา  ๑๐.๐๐  น.      พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล
   เวลา  ๑๑.๐๐  น.      ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
   เวลา  ๑๒.๐๐  น.      ร่วมรับประทานอาหาร  (เสร็จพิธี)

คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
   พระครูภัทร    วรธรรม      เจ้าอาวาสวัดบ้านนากว้าง      ประธาน
   พระอธิการบุญสม  อายุวัฒโก   เจ้าอาวาสวัดบ้านผก      รองประธาน
   พระอธิการบุญตา  อัคคธัมโม      เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนแสบง      รองประธาน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   นายหาญชัย  ทีฆธนานนท์      นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี         ประธานที่ปรึกษา
   นายศิริวัฒน์  จันทรคลัง      ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑       ที่ปรึกษา
   นายเชวง  ชื่นตา         ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑      ที่ปรึกษา
นายเพียง  แก้วมหาดไทย      กำนันตำบลนากว้าง               ที่ปรึกษา
   นายยุทธนา   กองศิลา      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง         ที่ปรึกษา
นายสุพรรณ  ชัยมี         นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาข่า            ที่ปรึกษา
นายเติมศักดิ์  จันทร์ดี      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว         ที่ปรึกษา
   นายชุมพล  ทาแท่งทอง      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น            ที่ปรึกษา
   นายประยูร  หาญประชุม      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า            ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ
นายดิลก  พจน์พงษ์     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑           ประธานกรรมการ
   นายมีศักดิ์   แสงศิลา    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑      รองประธาน
   นายวิทยา  ประวะโข    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑        รองประธาน
   นายเดือน  ทองกุล      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑        รองประธาน
   นายฮวด  บุญประเสริฐ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑        รองประธาน
   รศ.นิเทศสุขกิจ ทัพซ้าย   คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         กรรมการ
   อาจารย์มนตรี วงระคร   รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี         กรรมการ
   คณะกรรมการอำนวยการ
นายพงษ์ศาสตร์  กิจนุกร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง (อดีตประธาน อ.ก.ค.ศ.สพท.อด.๑)   กรรมการ   
      นายประวิทย์  บึงไสย์   อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑            กรรมการ
   นายสุรพล สุขประเสริฐ   อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑            กรรมการ
   นายวิชัย  ศรีสวัสดิ์      อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑            กรรมการ
   นายประดิษฐ์  พลหงส์   อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑            กรรมการ
   นายสุจินต์  ขาวแก้ว   อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑            กรรมการ
   นายวัลลภ  สุวรรณรินทร์   อ.ก.ค.ศ.    เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑            กรรมการ
   นายสุรพล  อินทรประเสริฐ์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลศูนย์ประสานการจัดการมัธยมศึกษาอุดรธานี   กรรมการ
   ดร.ปรีชา  อรัญวารี      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและการจัดการศึกษา สพท.อุดรธานี เขต ๑   กรรมการ
   คุณอวยพร  ธนเมธีกุล   ผู้จัดการบริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด(มหาชน)สาขาอุดรธานี   กรรมการ
   คุณณรงค์  สาระรัตน์   ผู้จัดการบริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด(มหาชน)สาขาเพชรบูรณ์   กรรมการ
   คุณลดาวัลย์  วัลคำ      ผู้จัดการสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์กลุ่มสตรี อำเภอเมืองอุดรธานี      กรรมการ
   คุณราชันย์  โลหะเวช   ผู้จัดการร้านพงษ์พรรณพิทยา                  กรรมการ
   คุณวรรภา   ลุพรหมมา   หัวหน้าห้องคลอดและห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกุดจับ         กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงาน
นายสังวาลย์  สระศรี   นายวีระ  เชียงไฝ      นายอดุลย์  สรรพ์สมบัติ   นายเชวง  ชื่นตา      นายวิทย์ชัย  ล้อมวงศ์
นายสุวัฒน์  สุระอุดร   นายเกษม  เกตุรุน      นายมานชพ  ไชยเชียงพิณ   นายทนงศักดิ์  หาพรหม   นายธวัชชัย  คำวงศ์   
นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน   นายวิวัฒน์  สุวรรณอภิชน   นายสุขศิริ  มูลสุวรรณ   นายโกศล  ภูอากาศ      นายชัยชนะ  ช่วยค้ำชู
นายสุพจน์  เอกวงษา   นายสันติชัย  โสมศรีแพง   นางสุนารี  สุระคาย      นายณรงค์  ศรีพันดอน   นายสุรพล  สุขประเสริฐ
นายอาทิตย์  ตะรุวรรณ   นายบุญคุ้ม  พิเภก      นายประสิทธิ์  สิทธิภาณุนันท์    นายวินัย  ดอนโคตรจันทร์   นายสุรชัย  อุตทคะวาปี
นายเอกชัย  ชัยปิยะคุณากร   นายรัชพล  เวชบรรพต   นายชาลี   จงรักษ์      นางสมร  ศิลาคม         นายแสงรัตน์  เจียระนัยศิลาวงษ์
นายพยัคฆ์  รัตนปกรณ์   นายชัยยงค์  ลียัง      นายสมบัติ  ไชยวงศ์   นายสุพัฒน์  มาชัย      นายสุภาพ  แสงอ่อน
นายนเรศ  อรดี      นายสายัณห์  ไชยวรรณ   จ.อ.ทฤษฎี  สิงอุปโป   นายวีระ  มะโนเอื้อ      นายวิเชียร  อุ่นแก้ว
นายไพวัลย์  แก้วดวงจันทร์   นายศักดิ์ศรี  สินนอก   นายอุใด  ศรีทุมมา      นายดวงกมล  พลนามอินทร์   นายถวิล  บุญรักษา
นายชาญชัย  วรวงศ์เทพ   นายบัณฑิต  ขวาโยธา   นายเสรีชัย  อุปพงศ์      นายดอม  พรมทอง      นายวิริยันต์  ตะวัน
น.ส.มัณฑนา  ธรรมรังสี   นายปรีชา  พันธ์สีดา   นางพิสมัย  สิมสีพิมพ์     นายดิเรก  ดวงคำจันทร์   นายกวิภัฏ  วงศ์จันทร์
นายทวี  วงศ์สุวรรณ   นายสุรสิทธิ์  พิลึก      นายสุทิน  สุทธิอาจ      นายสุวิทย์  เศวตวงศ์   นายจีรศักดิ์  ด้วงพรหมโพธิ์
นายสมบูรณ์  เป้งคำภา   นายปรีชา  วิเศษชัย      นายทิพยวรรณ  แพงบุปผา   นายวุฒิพงษ์  พุฒพันธ์   นายชนะพล  พัดพรม
นายประภาส  สีหบุตร   นายสุจริต  ชาติทวิวงศ์   นายบุญเพิ่ม  นามภูมี   นายสุวิทย์  คำดวง      นางวรรณี  กรวยสวัสดิ์
นายอร่ามเรือง  อุบลแสน   นายชัยวัฒน์  ชาวสวน   นายอภิชาติ  อัครปัญญา   นายสุเทพ  ผลสว่าง     นายพรชัย  ชนูนันท์
นายภูวดล  พรทุม      นายเรืองศักดิ์  ภู่จีบ      นายสุรศักดิ์  อุปรโคตร   นายสุพจน์  สืบวงษา   นายสุปัน  เดชประเสริฐ
นายประคอง  พันธ์พรหม   นายมนัส  เชาวนิตย์   นายวิชัย  กรวยสวัสดิ์   นายประวิทย์  บึงไสย์   นายอุดม  พินธุรักษ์
นางณิชชา  บุญเรืองศรี   นายอภิชาต อวิโรธน์   นายอาวุธ  เหล่าคนค้า   นายวิรัตน์  ชนะน้อย   นายพิเศษ  คำดีบุญ
นายสง่า  ขันตีแก้ว      นายประดิษฐ์  พิสฎฐศลาสัย   นายสำเริง  ดอนป้อม   นายนฤป  สืบวงษา      นายสาธิต  จันทร์ดวง
นายธาตรี  พิลึก        นายพรเทพ  ศรีภูธร   นายทองเลื่อน  คลังกลาง   นายพงศาสตร์  กิจนุกร   นายเรืองฤทธิ์  ภูมิมะลา
นายนิคม  คงภิรมย์      นายสมาน  โคตรทอง   นายสุภาพ  ประเสริฐโส   นายปรีชา  จ้อยนุแสง   นายไทยเจริญ  รัตนะ
นายปอเรียน  ชำนาญจันทร์   นายสำราญ  วรรณกุล   นายวิเดช  พรหมจักร   นายวุฒิพงษ์  สงวนนาม   นายประสพ  โพธิสม
นายแจ่ม  ไพรดีพะเนาว์   นายกษิกร  พลหงษ์        นายวีระเดช  บุญเที่ยง   นายวิษณุ    วิเศียรศาตร์   นายสุนทร  พรหมโท
นายสากล  ฉิมวงศ์      นางอมรเทพ  เศวตวงศ์   นางปิ่นแก้ว  บุญมาตุ่น   นายสุจินต์  ขาวแก้ว   นายดาว  นามบัณฑิต
นางรัศมี  วุฒิเสน      นายประจวบ  สุวัฒนพงษ์   น.ส.นิวรณ์  สุทธิบุญ   นายสุขศิริ  มูลสุวรรณ   นายวัฒนา  โพธิผล
นายสุพจน์  สรรพการ   นายพนม  วัจนสุนทร   นายธนันต์  พิสัยสวัสดิ์   ว่าที่ร.ต.ชนะพล  ดุลยเกษม   นายสุบรรณ  ชิยางคะบุตร
นายโอภาส  เสนาโยธี   นางดรุณี  รัตนสิทธิ      นายสนธยา  ดวงภักดี   นายสมัคร  แสงเสน   นางเนตรชนก  ชมภูธร
นายศักดิ์ชัย  พนารัตน์   นายสุพิทย์  สว่างวงศ์   นายชวลิต  หล้าคอม   นายวานิช  โศกสี      นายวรจักษ์  กาศลุน
นายวิทยา  บรรณเทศ     นายจรูญ  โสดาวิชิต   นายอรรถชัย  นันทวิจิตร   นายไกรยสิทธิ์  เหมะธุลิน   น.ส.สากล  โคบาล
นายสมพร  อัญญะโพธิ์   นายวัฒนา  ช่วยแสง   นายประภาส  จันทร์เอิบ   นายเต้ง  ดาบภูเขียว      นายสุดใจ  รอดชมพู
นายบุญทัน  รอบรู้      นางอุดรทิพย์  แก้วก่า   นายสันทัด  สวาทพงษ์   น.ส.มณีรัตน์  หลักทอง   นายวีระพันธ์  พรหมบุตร
นายวิสุทธิ์  ศรีรักษา   นายอนันต์  แก่นวงษ์   นายประสิทธิ์  บุญภา   นายเขมชาติ  ลุนเพ็ง   นายเจียม  ทองวิธิ
นายสำรวย  ประฉามิตร   นายพิบูลย์พันธ์  สาทอง   นายอังคาร  พึ่งพา      นายชุมพร  หล้าจางวาง   นายทวี  กุลแก้ว
นายชายชัย  บุรีสูงเนิน   น.ส.ปัดฐานัน  จันทรพิมพ์   นายฉัฐพงษ์  เชียงบาล   นายวราวุธ  หาเคน      นายอนันต์  สาสุนทร
นายทองล้วน  หวังอาษา   นายวีระชัย  นามมัน   นายศุภชัย  ผาจวง      นายศิริวัฒน์  มงคล      นายวิเศษ  เสนาชัย
ว่าที่ร.ต.คำพอง  สว่างศรี   นายสถิตย์  รัตนตรัยวงศ์   ว่าที่ร.ต.อภิศักดิ์  โรมเมือง   นายไพบูลย์  หว่างเค็ง   นายจำเนียร  สุวรรณจักร
นายบุญศิลป์  คำหอม    นายสุเทพ  กินหาชิน   นายพรชัย  สระศรี      นายนิเทศ  บุตรดีวงษ์   นายทิพวัฒน์  ริยะ
นายเขียน  เชื้อแก้ว      นายพนมรักษ์  หาญกล้า   นายบรรจุ  ภูสงัด      นางสายสวาทดิ์  วิไลกุล   นายคำแปลง  แก้วเมือง
นายปาวี  ภานุรักษ์      นายรุ่งโรจน์  ขยายผล   นายวิมาน  คันธบุปผา   นายกิติศักดิ์  แก้วส่อน   นายพิทักษ์  สุวรรณชาติ
นายสุริยา  บุญแสนแผน   นายสมเกียรติ  รัตนจันทร์   นายธีระชัย  นนพิภักดิ์   นายสงวนศักดิ์  รามจันทร์   นายสมพงษ์  พลบูรณ์
นายไชโย  เกาะแก้ว   นายบุญประสพ  กุลศรี   นายลำจวน  ชื่นธงชัย   นายบุญธรรม  กริชคม   นายเลอพงษ์  อุปพงษ์
นายเอนก  แสนนาม   นายแพวิพา  ภูสงัด      นายวรพจน์  พุทธรักษ์   นายชาญชัย  สุ่มมาตย์   นางจุฬาภรณ์  ขันขวา
นายภาสกร  ปราบพล    นายเยาวลักษณ์  สุวรรณมณี   นายวิชัย  ศรีเสน่ห์      นายสมคิด  ยิ่งยอด      นางเมตตา  ศรีวิชัย
นายสำเนียง  ศิริรัตนพงษ์   นายสมหมาย  ภูกองชัย   นายไชยอนันต์  ศิลา   นายชูวิทย์  ใจทน      นายบุษบา  ช่วยแสง
นายถวิล  คูณเศรษฐ์   นายยุทธศิลป์  ผาอำนาจ   นายนฤบาล  วันละคำ   นายพิพิทธ  สุวรรณสิงห์   นายพิทยา  บุญทองอ่อน
นายประโชติ  เวชบรรพต   นายเหรียญทอง  แก้วอินทร์ศรี  นายปรีดา  สาครเจริญ     นางน้ำค้าง  ป้องนางไชย   นายวัชริทร์  ศรีบุรินทร์
นายสานิตย์  พิมพ์ปัจฉิม   นายคำเขื่อน  อิ่มใจ      นายสุรรัตน์  วรรณพันธ์   นายปฏิธาน  พรมสุวรรณ์   นายประภาท  สุขเกษม
นายวรรธนศักดิ์  พรมรัตน์   นางธิดาวรรณ  นาคเสน   นายอำพล  เจริญรักษ์   นายคำผิน  ขันธ์เขต   นายอนันต์  แสนสุวงศ์
นายพูลชัย  รวมธรรม   นายกนกศักดิ์  ฝ่ายชาวนา   นายสุวิทย์  บุญญะรัง   นายอัครเดช  สังข์เจริญ   นายสุริยา  ภักดิ์วาปี
นายเสกสันต์  สิงห์สัตย์   นายคำผิน  ส่องโสม   นายทองสุข  อุภัยพรม   นายทองสุข  อุภัยพรหม   นายธีราภรณ์  ภูวะสี
นางอัจฉราภรณ์  ศรีบุตตะ   นายอุดร  ขันธะชัย      นายสมควร  โพธิ์ทิพย์   นายมั่นคง  อธิราช      นายจรูญ  อินทฤาชัย
นายพลศิลป์  จันทบุตร   นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง    นายภูมี  อั้งยุทธ      นายอุทัย  บุตรกัณหา   นายสุทิพย์  สุขมานพ
นายชื่น  มั่นธรรมมา   ส.อ.คำ  บุตรธนู      นายประชิด  ชอบทางดี   นายเจียงชัย แพทจันรา   นายสงวน  ส่องแจ้ง
นายบรรจง สุขมานพ   นายจำเนียร สรรพวุธ          นายชาญชัย มีชาติ      นายจันดา ป้อมเชียงพัง   นายจุ่น น้อยบรรเทา
นายเส็ง ชอบทางดี      นายประมวล  ดวงตาโพธิ์สา   นายสิทธิพล ศรีเหล่าน้อย   นายนฤเทพ สิงหเสนีย์   นายสมชัย ถูกดี   
นายบุญเลื่อน คำสุนทร   นายสุพล ส่องแจ้ง      นายสีนวล  ส่องแจ้ง   นายบรรเจิด สุขมานพ   นางสาววรินทร นามพิกุลนายวิชัย ไหวพริบ      นางจันมี  ดำนิล      นางต่วน  ดำนิล      นางจันทร์เพ็ญ  เหง้าศรี   นายเกียรติศักดิ์  ใจสุข
นายคำ  แก้วไชย      นายคำฟื้น ธัมมามั่น   นางทองจันทร์  สมใจ   นางอุทัย  ทวยแก้ว      นางมณีรัตน์ นาโควงษ์
นายเมฆ  รูปเหมาะ      นายบุญมี  บุญณสิทธิ์         นายสีไสว  ทองมี      นายจุ่น  วงษ์เสียงดัง   นางลำดวน  เบ้าทองหล่อนายคำผล  วงษ์สริยา         นายดาบตำรวจศีลธรรม เหง้าปุ่น                                          นายณรงค์  โพธิวงษ์       นายกองศิลป์ ศีลธรรมประสงค์ นางสมปอง  ผาวงค์   นายอนงค์ โคตรแสนลี   นายผล  เครือพิลา      นายอ่อนสี  เชียงสาพันธ์   นางจอมศรี  ดวงภักดี      นายทองใบ อ่อนตาจันทร์       นางนงคราญ  พิมโคตร   ว่าที่ ร.ท.สมศักดิ์  ทองแถม   คุณครูกิ่งแก้ว โคตรหนองบัว   คุณครูชื่นจิต ประจงกาญจน์คุณครูรัชนี ศรีภมร      คุณครูแสงอรุณ อั้งยุทธ   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สพท.อุดรธานี เขต ๑ ทุกคน

คณะกรรมการและสมาชิกชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา ทุกคน
ชาวบ้านหมู่ที่ ๑ บ้านนากว้าง ทุกคน   ชาวบ้านหมู่ที่ ๒ บ้านเชียงพัง ทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๓ บ้านเชียงพัง ทุกคน   ชาวบ้านหมู่ที่ ๔  บ้านผกทุกคนชาวบ้านหมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์ทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๖ บ้านดงสร้างควาย ทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๘ บ้านดงผักหนาม ทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๙ บ้านนาทาม ทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสวรรค์ ทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแสบงทุกคน  ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๒ บ้านเชียงพัง ทุกคน   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ทุกคน
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง ทุกคน คณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนตำบลนากว้าง ทุกนาย 
คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลนากว้าง ทุกคน   ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานีอนามัยนากว้าง ทุกคน


LOukGade:
อนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ
อยากร่วมด้วยช่วยจัง
พอจะมีส่วนร่วมอะไรได้บ้างรึเปล่าคะ
สงสารน้องๆมากเลย :-*

Pinpukpom:
สนใจค่ะ แล้วจะช่วยสมทบทุนได้ที่ไหนอ่ะค่ะ :-*

Pinpukpom:
ฝากบุญด้วยได้มั้ยอ่ะค่ะ คือ ปิ่นปัก จะพิมพ์หนังสือธรรมะ เพื่อนท่านไหนสนใจ ตามไปที่ลิงค์นี้น๊า http://www.thestarshow.com/modeling/index.php?topic=10337.0

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
 :-*

Bambola:
พี่น๊อตถ้าอยากสมทบทุนต้องทำยังไง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป